Раиса Анатольевна Вожегова, Галина Станиславовна Балашова ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ВЫРАЩИВА-НИИ ДВУУРОЖАЙНОЙ КУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
tar.üz.fəl.dok., dos. Bayramov Müşfiq Cabir oğlu LOKAL MÜHARİBƏLƏRİN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ TƏSİRİ
Магеррамова Севиндж Исмаил кызы ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЕ
dosent İbadov Rakif Hüseyn oğlu AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CƏNUB-ŞƏRQ BÖLGƏSİNİN BƏZİ MƏTBƏX İNCİLƏRİ
Calalov Azər Aydın oğlu LƏNKƏRAN İQTİSADİ RAYONUNDA BECƏRİLƏN BƏZİ TƏRƏVƏZ MƏHSULLARINDA TOKSİKİ METALLARIN TƏDQİQİ
Vaqif Şahverən oğlu Quliyev SUVARMA VƏ GÜBRƏLƏMƏ ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNAN TULLANTI (AXITMA) SULARI, PESTISIDLƏRLƏ ÇİRKLƏNMƏ VƏ ONUN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU
Mehriban Yusifova AZƏRBAYCANIN MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTLİ BİTKİLƏRİNİN BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN MİKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Saadettin Baloğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA “BİTKİ SAĞLIĞI”
Velta Parsova, Krystyna Kurowska, Virginija Gurskiene THE ROLE OF LAND REFORMS IN SUSTAINABLE FOOD SECURITY
t.e.n., dosent Ahəngari Ənvər Siruz oğlu, t.e.n., dosent Məmmədov Fərrux Qara oğlu, Məmmədov Oqtay Məhərrəm oğlu AQRAR TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ANBARLARINDA LOGİSTİK PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
baş müəllim Mühəndis Məmmədhüseyn oğlu Cahangirov, t.e.d. Mikayıl Əkbər oğlu Məhərrəmov ÇAY BİTKİSİNDƏ TEANİNİN SİNTEZİ VƏ QURUTMA PROSESİNİN TEANİN TƏRKİBİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
b.e.d., professor Əhəd Əli oğlu Nəbiyev, t.ü.f.d. İnarə Əli qızı Kazımova BALQABAQDAN, HEYVA VƏ XURMADAN ŞİRƏ İSTEHSALI TEXNOLOGİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Голубев Владимир Николаевич, Фарзалиев Эльсевар Баба оглы ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ БИОПРОДУКТОВ ИЗ ПЛОДОВ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
д.т.н. Магеррамов Микаил Акпер оглы, к.б.н., доц. Магеррамова Севиндж Исмаил кызы ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ СВОЙСТВ ГРАНАТОВОГО И МАНДАРИНОВОГО СОКОВ МЕТОДОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
a.e.ü.f.d. Həsənov Mirzəmməd Murtuz oğlu, biol.ü.f.d., dos. Ağayeva Məlahət Əli qızı FERMER VƏ FƏRDİ TƏSƏRRÜFATLARDA HİDROPONİK İNNOVATİV YEM TEXNOLOGİYASININ QUŞLARIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ.
Əliyev Rəşad Fəxrəddin oğlu LƏNKƏRAN REGİONUNDA SUBTROPİK VƏ SİTRUS BİTKİÇİLİYİNİN MƏRHƏLƏLƏR ÜZRƏ TƏHLİLİNDƏ TƏBBİ-İQLİM ŞƏRAİTİNİN ROLU.
Ağayeva Məlahət Əli qızı QIRMIZI SİTRUS GƏNƏCİYİ
Məmmədhüseyn Babalı oğlu Hüseynov, Elvin Ərkan oğlu Əliyev, Ramiz Zeynulla oğlu Şəmmədov LƏNKƏRAN-ASTARA BÖLGƏSİNDƏ QAFQAZ XURMASININ (DİASPORUS LOTUS L) BİOMÜXTƏLİFLİYİ.
a.ü.f.d., dos. Balayar Xanqulu oğlu Şahbazov, magistrant İsazadə Günel Qadir qızı LƏNKƏRAN-ASTARA BÖLGƏSİNİN SUVARILAN TORPAQLARINDA BİOKİMYƏVİ PROSESLƏRİN DİNAMİKASI
Баширов Миразиз Мирали оглы, Магеррамов Микайыл Акпер оглы КИНКАН (Fortunella Swingle), ПРОРАСТАЮЩИЙ В ЛЯНКЯРАНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ И ЕГО МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Магеррамова Севиндж Исмаил кызы ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЕ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ЯГОД.
Calalov Azər Aydın oğlu GÜBRƏ DOZALARININ BİBƏR BİTKİSİNIN MƏHSULDARLIĞINA VƏ MƏHSULDA TOKSİKİ METALLARIN QATILIĞINA TƏSİRİ
д.тех.н., проф. Фарзалиев Мазахир Гамза оглы, докторант Алирзаева Ляман Яшар кызы АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТОВАРНЫХ РЕГУЛЯТОРОB